สัมมนาSMART HR : Mind the (Generation) gap in 4.0

สัมมนาSMART HR : Mind the (Generation) gap in 4.0

สัมมนาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
SMART HR : Mind the (Generation) gap in 4.0 วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 8:00 – 12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *