โครงการสัมมนาการพัฒนาความเข้มแข็งทางการศึกษาของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 15  “นพลักษณ์: ศาสตร์เพื่อการพัฒนาตนเอง” ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563

โครงการสัมมนาการพัฒนาความเข้มแข็งทางการศึกษาของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 15 “นพลักษณ์: ศาสตร์เพื่อการพัฒนาตนเอง” ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Skip to toolbar