ติดต่อ

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0-2561-2522, 0-2561-3480-4 ต่อ 101
แฟกซ์ 0-2561-2522