บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

บทคัดย่อ
รหัสนิสิต ชื่อ – นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก

 

5914850096 นางสาวนริศรา
วงศแสงแก้ว
อิทธิพลของภาวะผู้นำความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยที่มีต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
ผศ.ดร. ศยามล
เอกะกุลานันต์
Download
5914850061 นายปรีชา
เนียมศรี
อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของพนักงานประจำสาขา บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ผศ.ดร. ศยามล
เอกะกุลานันต์
Download
5914850215 นางสาวสมธนา
ปัญญาดิลก
องค์การแห่งการเรียนรู้ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล
Download
5914852153 นางสาวกุญชลี
ก้อนเครือ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในองค์การของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล
Download
5914850037 นายเจนภพ
สุริยะวงศ์
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่ส่งผลต่อความผาสุกทางจิตของผู้บริหารระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล
Download
5914850070 นางสาวนนทลี
รุจิเรขาสุวรรณ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานและแรงปรารถนาในการทำงานของผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล
Download
5914850126 นายพันธกานต์
เขียวอิ่ม
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้น ในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล
Download
5914850151 นางสาวมณฑิรา
จันทร์ฉาย
ต้นทุนทางจิตวิทยา ความยึดมั่นผูกพันในงาน และความสุขในการทำงานของผู้บริหารระดับต้น สายธุรกิจด้านตลาดทุน ในเครือสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล
Download
5914850231 นางสาวเสาวภา
กลวิงค์
 อิทธิพลของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ศยามล
เอกะกุลานันต์
Download
5914850193 นางสาวศศิธร
โพธิ  
การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงานบังคับบัญชา บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.ทิพทินนา
สมุทรานนท์
Download
5914850142 นางสาวภัสราภรณ์
เลาหะโชติ
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน วัฒนธรรมองค์การและความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบังคับบัญชาเจเนอเรชันวายบริษัทในเครือเอสซีจี ผศ.ดร.ทิพทินนา
สมุทรานนท์
Download
5914850169 นางสาวรัตนวรรณ
เรืองจิตต์
อิทธิพลของความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยของผู้บริหารและการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ผศ.ดร.ศยามล
เอกะกุลานันต์
Download
5914850177 นางสาววรกมล
ศรีแก้ว
อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและคุณลักษณะงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์
เนียมทรัพย์
Download
5914850207 นางสาวศิริลักษณ์ เจริญสุข อิทธิพลของการสื่อสารภายในองค์การและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในบริษัทเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์
เนียมทรัพย์
Download
5914850223 นางสาวสิริญา
อินทร์ฤทธิ์
อิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์
เนียมทรัพย์
Download
5914850266 นายอานนท์
ตั้งกิตติทรัพย์
อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบริษัทซ่อมตัวถังและสีรถยนต์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์
เนียมทรัพย์
Download
5914850011 นางสาวกนกอร
ชื่นเจริญ
อิทธิพลของการสนับสนุนจากองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานโรงงานแปรรูปไก่สดแห่งหน่ึง ผศ.ดร.ศยามล
เอกะกุลานันต์
Download
5914852129 นายสันธนะ
เจียมจิตรพานิช
อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทธุรกิจพลังงานแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ศยามล
เอกะกุลานันต์
Download
5914850100 นายปณต
ทองเสฐียร
ความเครียดในงาน การรับรู้ความสามารถของตนเองและความผาสุกเชิงอัตวิสัยของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของธนาคารแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ทิพทินนา
สมุทรานนท์
Download
5914850134 นางสาวพิมพ์นภัส
ชาตเสนีย์
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทางจิตวิทยา วัฒนธรรมองค์การ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของหัวหน้างานระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ทิพทินนา
สมุทรานนท์
Download
5914852145 นางสาวอาภาภรณ์
เกิดสุภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงองค์การและความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับความเครียดในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ทิพทินนา
สมุทรานนท์
Download
6014850546 นางสาวณัฐพัชร์

ช่วยทุกข์เพื่อน

อิทธิพลของความไว้วางใจต่อองค์การและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเชิงกลแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ศยามล

เอกะกุลานันต์

Download
6014850066 นางสาวนฤมล

วังเมือง

อิทธิพลของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง

ผศ.ดร.ศยามล

เอกะกุลานันต์

Download
6014850228 นางสาวอัญชิสา

ชุณหวาณิชย์

อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาและจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง

ผศ.ดร.ศยามล

เอกะกุลานันต์

Download
6014850074 นางสาวบุณยานุช เอี่ยมศรีใส บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานและพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  
Download
6014850171 นางสาวสลิลธร ควรผดุงศักดิ์ ภาวะผู้นํา 6 องค์ประกอบ จิตวิญญาณในสถานที่ทํางาน และความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในสายงานบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  
Download
6014850236 นางสาวไอริณ ชูโชติ ประสิทธิผลของทีม องค์การนวัตกรรม และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ของพนักงานในบริษัทซอฟท์แวร์ขนาดกลางแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  
Download
6014850589 นางสาวศศิชา ศรีสมพันธุ์ อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาและความไว้วางใจในองค์การที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานฝ่ายขายระดับปฏิบัติการในศูนย์จัดจำหน่ายของบริษัทผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  
Download
ภวมัย  กาญจนจิรางกูร ความสุขในการทํางาน ความสามารถในการฟ้ื นคืนได้ และ ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์

 

 

Download
6014850180 นางสาวสุกัญญา ศิลาขวา อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาและความไว้วางใจในองค์การที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานฝ่ายขายระดับปฏิบัติการในศูนย์จัดจำหน่ายของบริษัทผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
Download
6014850163 นางสาวสราทิพย์ อัญชลิสังกาศ ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา ความผูกพันต่อองค์การกับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของพนักงานระดับปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
 
Download
Skip to toolbar