คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาปริญญาโท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
    ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน นับประสบการณ์ทำงานหลังจากจบปริญญาตรี

Skip to toolbar