วิทยานิพนธ์  (เป็นแผ่น CD)
         
เลขที่
แผ่น CD
ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ประธานกรรมการ ปี
พ.ศ.
0001 เชาวน์อารมณ์ ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
และพฤติกรรมการทำงานของตัวแทนประกันชีวิต
ในเขตภาคเหนือ
นายศักดา  กันกา อ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์ 2548
0002 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อความสำเร็จ
ในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
นางสาวอรัญญา ชุมพร ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล 2548
0003 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ แรงจูงใจ
ภายใน คุณลักษณะของผู้ประกอบการกับ
ความสำเร็จในการประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
นางสาวกมลกานต์
เทพธรานนท์
ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล 2548
0004 ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ต่องานด้านประกันคุณภาพของบุคลากรใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นางวศิน-สินี ฤกษ์อำนวยโชค ผศ.จำรอง  เงินดี 2548
0005 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบการของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นางสาวปฐมกานต์  อินทพันธุ์ ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล 2548
0006 ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานสายการบินพาณิชย์แห่งหนึ่ง
นางสาววารัตดา  เหลืองรังษี ผศ.วัฒนา  ศรีสัตย์วาจา 2548
0007 การยอมรับเทคโนโลยีการทำสวนยางพาราของ
เกษตรกร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวนันทนา ปรีประดิษฐ์  ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ 2548
0008 การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังใน
งานและการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 
นางสาวอาณีญาภ์  คำภาแก้ว  อ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น  2548
0009 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบ
การของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
นางสาวปฐมกานต์ อินทพันธุ์   ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  2548
0010 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ แรงจูงใจภาย
ใน คุณลักษณะของผู้ประกอบการกับความ
สำเร็จในการประกอบการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
นางสาวกมลกานต์
เทพธรานนท์ 
 ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  2548
0011  การสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพ ความ
เครียด และพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้า
ที่ตำรวจจราจร สังกัดกองบังคับการตำรวจ
นครบาล 4 
นางสาวชุรีพร  วิเศษศักดิ์  อ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น  2548
0012 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ
ทัศนคติต่อระบบคุณภาพ ISO9000 และความสำเร็จ
ในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม : ศึกษาเฉพาะกรณี: ผู้ประกอบการที่เป็น
สมาชิกของสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย 
 นางพิมพร สงวนพงษ์   ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  2548
0013 แรงจูงใจภายในของพนักงานที่ทำงานต่าง
ประเภทกัน : กรณีศึกษา ณ โรงงานผลิตหีบ
ห่อพลาสติกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย 
 นายพรเทพ พงษ์สง่างาน   รศ.พวงเพชร วัชรอยู่  2548
0014 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ภาวะผู้นำ
บรรยากาศองค์การ และผลการปฏิบัติงาน
ของผู้จัดการ 
นายสุธรรม อัศวศักดิ์สกุล   ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  2548
0015 อารมณ์ขณะทำงาน : กรณีศึกษาพนักงาน
บริการลูกค้าของบริษัทขายตรงแบบหลาย
ชั้นแห่งหนึ่ง 
นางประภาพรรณ ศรีไทย   อ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์  2548
0016 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
เชาวน์อารมณ์ และพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้นำหมู่บ้าน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
นางสาวนัยนา นิลน้อย   อ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์  2548
0017 การรับรู้ความสามารถของตนเอง
การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการโรงงานประกอบรถยนต์แห่งหนึ่ง 
นายดิเรก หมานมานะ  ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน  2548
0018 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษา
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
นางสาวธยาน์ อมรสิงห์  ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา  2548
0019 การรับรู้ความสามารถของตนเองความคาดหวังในงาน
และการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 
 นางสาวอาณีญาภ์ คำภาแก้ว  อ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น  2548
0020 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ: ศึกษาเฉพาะกรณี
พนักงานบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่แห่งหนึ่ง 
นางสาวชนิภรณ์ อุทัยสาร์  ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน  2548
0021 ทัศนคติต่อการทำงาน และความเชื่ออำนาจ
ภายในตนเองที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับต้น
ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานธนาคาร
เอกชนแห่งหนึ่ง 
นางสาวอัญชุลี สีบัว  ผศ.วัฒนา ศรีสัตย์วาจา  2548
0022 บุคลิกภาพ ปัจจัยในการทำงาน
และความเครียดของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในโรงงานผลิตสารเคมีเกษตร
นางสาวรัชดาภรณ์ นาถอัจลา  อ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์  2548
0023 พฤติกรรมการแก้ปัญหาของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
นางสาวอรรคยุพา ทองใบ   อ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์  2548
0024 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทการผลิต
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นางสาวหทัยกาญจน์ จันทะเสน   ผศ.รัตติกรณ์ จงวิศาล  2548
0025 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความผูกพัน
ต่อองค์การที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออก
ของพนักงาน : กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจ
แห่งหนึ่ง 
นายสมบัติ วรรธนะวานิชกูล  รศ.พวงเพชร วัชรอยู่  2548
0026 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ กับความพึงพอใจใน
งานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 
นางชลลดา ทวีคูณ  ผศ.จำรอง เงินดี  2548
0027 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภค
ภัณฑ์
นายศรัณย์ คลังชำนาญ  อ.ทิพทินนา สมุทรานนท์  2548
0028 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของพนักงานบริการ
ลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
(มหาชน) 
นางสาวเฉลิมรัตน์ ไทยวี  ผศ.น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง  2549
0029 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิภาพห้าองค์ประกอบและ
ความเกี่ยวพันในการทำงานกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ: กรณีศึกษาบริษัทเอคโค่
(ประเทศไทย) จำกัด 
 นางสาวกรกช ภู่ด้วง อ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์ 2549
0030 ภาวะผู้นำ เจ็ดอุปนิสัยที่มีประสิทธิผล
ความผูกพันต่อองค์การและผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารหน่วยในธุรกิจประกันชีวิต
แห่งหนึ่ง 
 นางสาวจรีภรณ์ กระบวนแสง  ผศ.รัตติกรณ์ จงวิศาล  2549
0031 คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะ
กรณีพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 
นางสาวสุรางค์ทิพย์ ทะวิไชย  ผศ.จำรอง เงินดี  2549
0032 ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ ขวัญในการทำงานและความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน 
นางเสาวลักษณ์
รักการไพศาลวงศ์
 อ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น  2549
0033 การรับรู้ความเสี่ยง ทัศนคติต่อระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยบุคลิกภาพที่มีผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์แห่งหนึ่ง

ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
นางสาวเสาวนีย์ ถาวรปราถนา  ผศ.ปนัดดา ชำนาญสุข  2549
0034 สภาพแวดล้อมในการทำงาน คุณภาพชีวิต
การทำงาน และความเครียดในการทำงาน
ของพนักงานโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) 
นางสาวภัทรพร เชาวนปรีชา  ผศ.ทิพย์วัลย์ สุรินยา  2549
0035 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมสุขวิทยาส่วน
บุคคลของพนักงานโรงงานไก่แปรรูป 
 นางสาวอาทิตยา ก้อนสันทัด  อ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์ 2549
0036 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศ
องค์การ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ความเครียด และคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
เสื้อผ้าแห่งหนึ่ง 
นางสาวพจนี ฐอสุวรรณ   ผศ.ทิพย์วัลย์ สุรินยา  2549
0037 การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการส่วนงานผู้ป่วยนอกใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
นางสาวเบญจมาศ ขุนประเสริฐ   ผศ.วัฒนา ศรีสัตย์วาจา  2549
0038 คุณภาพชีวิตในการทำงาน อิทธิบาท 4
และความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน
บริษัทผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ 
นางสาวมาริษา ชูกิตติพงษ์  ผศ.วัฒนา ศรีสัตย์วาจา  2549
0039 อิทธิพลของปัจจัยด้านงานและการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองที่มีต่อความเครียดของเจ้าพนักงานเรือนจำ
ของเรือนจำในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นางสาวนิภากร หนูพันธ์  ผศ.น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง  2549
40 อิทธิพลของการรับรู้คุณลักษณะงาน และการรับรู้
บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อความแปลกแยกของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 
นางสาวสุดาวดี น่วมมี  ผศ.น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง  2549
41 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงานและความตั้งใจ
ลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
บริษัทผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง 
นางสาวสุมิดา เหมือนครุฑ  อาจารย์ ศิรินภา จามรมาน 2549
42 ความคาดหวังของพนักงานสายงานการตลาดต่อส่วน
งานบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นางสุภาพร ทวีโภค  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวัลย์ เนียมทรัพย์  2549
43 ผลของลักษณะงาน และความเชื่ออำนาจการควบคุมที่
มีต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัทจำหน่าย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
นางสาวขวัญใจ โชคท่าพระ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติกรณ์ จงวิศาล  2549
44 ภาวะผู้นำ ความสามารถในการตัดสินใจ การมองในแง่
ดี การทำงานเป็นทีม กับผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้างานระดับต้นโรงงานผลิตรถยนต์ 
นางสาววีรยา พวงไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วัลย์ สุรินยา  2549
45 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ความไม่สงบ ทัศนคติ ความเครียด
และความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่อยู่ในภาวะ
เหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้:
ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาเขตปัตตานี 
นางสาวจันทนา รุ่งกลิ่น  อาจารย์ ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น  2549
46  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการให้บริการของ
พนักงานให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของบริษัท
ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์แห่งหนึ่ง
นางสาวกันยา เทพสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวัลย์ เนียมทรัพย์  2549
47 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ
และความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานองค์การ
ธุรกิจกระดาษ 
นางสาวผกามาศ จันต๊ะ   อาจารย์ ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น  2549
48 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ คุณภาพ
ชีวิตในการทำงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงาน: กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
 นางสาวพนิดา ศรีโพธิ์ทอง  ผศ. ทิพทินนา สมุทรานนท์  2549
49 ทัศนคติต่อการบริการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
วัฒนธรรมองค์การ และความพึงพอใจในการทำงาน
ของพนักงานโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล 
นางสาวเมธินี นิจพิทักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วัลย์
สุรินยา 
2549
50 บุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานโรงงาน
อิเล็กทรอนิคส์แห่งหนึ่ง 
นางสาวสมร พลศักดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วัลย์
สุรินยา 
2549
51 ความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนา ความเชื่อ
ในอำนาจแห่งตน กับความพึงพอใจในการทำงาน
ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน
นางสาวจริยา จูงกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา
ศรีสัตย์วาจา 
2549
52 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
แรงจูงใจในการทำงานและคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานของพนักงานโรงพยาบาลทหารผ่านศึกษา
 นางสาวจิรวดี ดีสวัสดิ์ อาจารย์ ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น  2549
53 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการของ
ผู้รับบริการจากศูนย์บริการมาตรฐานของ
บริษัท ยูโรเปียน โอโตโมบิลส์ จำกัด
นางชนิษฐา พิษณุวัฒนา รองศาสตราจารย์ พวงเพชร
วัชรอยู่ 
2549
54 ภาวะผู้นำ ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรค บรรยากาศองค์การและผลการปฏิบัติงาน
: กรณีศึกษาพนักงานระดับบังคับบัญชา
โรงงานประกอบรถยนต์แห่งหนึ่ง
นางสาวศรียา เอียดเสน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติกรณ์
จงวิศาล 
2549
55 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีแห่งหนึ่ง 
นายจุลพงศ์ ศิริไพโรจน์  ผศ.น.ท.หญิง งามลมัย
ผิวเหลือง 
2549
56 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
ของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อใน
เขตจังหวัดระยอง 
นายสุขสันต์ ชั้นประเสริฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรอง
 เงินดี 
2549
57  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของ
ข้าราชการตำรวจภูธร จังหวัดยะลา
นายตรอง ศิริวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวัลย์ เนียมทรัพย์  2549
58 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
บุคลิกภาพ พฤติกรรมการจัดการ และความสำเร็จใน
อาชีพของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
นางสาวณัชชามน แสวงสุข  อาจารย์ ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น  2549
59 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจค้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน)
นางสาวรัตนา จิตโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวัลย์ เนียมทรัพย์  2549
60 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการมีส่วน
ร่วมในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
แรงงานไทย: กรณีศึกษา พนักงานระดับบังคับบัญชา
ของโรงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
นางสาววรพร ยิ่งยงวรปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา
ศรีสัตย์วาจา
2549
61 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง
บุคลิกภาพ ความเครียดในการทำงาน และพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
นางสาวสุชาดา อรัณยะปาล อาจารย์ กรรณิกา คำดี  2549
62 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานที่
ปฏิบัติงานกะในบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง 
นางสาวสุภาพร พงษ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรอง
เงินดี 
2549
63 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ทัศนคติต่อการทำงานกับ
พฤติกรรมการให้บริการของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
นางสาวนายิกา มาธุพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรอง
 เงินดี 
2549
64 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงาน
: กรณีศึกษาบริษัททรู วิชันส์ จำกัด (มหาชน) 
นางสาวปรีณา เขียวสุทธิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพิน
สถิรมน 
2549
65 การให้ความหมายจริยธรรมในการทำงานของพนักงาน
: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในเขตจังหวัดปทุมธานี
นางสาวปิลันธน์ ทีปิวัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา
ชำนาญสุข 
2549
66 ปัจจัยที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงานศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
นางสาวกัญจนา กัญจา  รองศาสตราจารย์ อภิญญา
 หิรัญวงษ์ 
2549
67 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
บุคลิกภาพ ความสามารถในการเผชิญและฟันผ่า
อุปสรรค และความสำเร็จในอาชีพของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 
นางสาวกนกวรรณ อบเชย  อาจารย์ ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น  2549
68 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน
บริษัทวิศวกรรมก่อสร้างนอกชายฝั่งแห่งหนึ่ง
นายธเนศ เหลืองวิริยะแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวัลย์
เนียมทรัพย์ 
2549
69 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้
สำหรับผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวพิชาวีร์ เมฆขยาย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติกรณ์
 จงวิศาล 
2549
70 อิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการรับรู้
ความสามารถของตนเองที่มีต่อความเครียด
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 
นางสาวพรพิศ พาริยะชาติ  ผศ.น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง  2549
71 อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงาน ความฉลาดทางอารมณ์
และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 
นางสาวอุษณีษ์ จันทร์อำรุง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวัลย์
 เนียมทรัพย์ 
2549
72 ความฉลาดทางอารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลตากสิน
นางสาววีราภรณ์ สิงหวัฒน์ รองศาสตราจารย์ พวงเพชร
วัชรอยู่ 
2549
73 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต ในการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การกับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การของครูโรงเรียนราชินีบน
นางสาวกษมา ทองขลิบ  ผศ. ทิพทินนา สมุทรานนท์  2549
74 ทัศนคติและความคาดหวังต่อเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในภาคใต้ของประเทศไทยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน
 : กรณีศึกษาพยาบาลใน 4 จังหวัด 
นางสาวหฤทัย จันทร์ไสย์  ผศ. ทิพทินนา สมุทรานนท์  2549
75 ความสัมพันธ์ระหว่างการเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง
 บุคลิกภาพ พฤติกรรมการตัดสินใจ และความสำเร็จ
ในอาชีพของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
นางสาวจันทิมา เบ็ญจรัตน์  อาจารย์ ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น  2549
76 ภาวะผู้นำ ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการ
ทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
นางสาวชนันดา โชติแดง  ผศ. ทิพทินนา สมุทรานนท์  2549
77 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของวิศวกร
ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง 
นางสาวลัดดา พิริยธนาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวัลย์
เนียมทรัพย์ 
2549
78 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริการของสมาชิก
ขายตรงที่รับบริการจากบริษัท สุพรีเดอร์มอินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด ศูนย์ดอนเมือง 
นายปกรณ์ ฉัตรพงศ์เจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวัลย์
เนียมทรัพย์ 
2549
79 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
นางสาวทิพวรรณ ศุภภักดี  รองศาสตราจารย์ พวงเพชร
วัชรอยู่ 
2549
80 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การเชื่ออำนาจ
ควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับความเครียด
: กรณีศึกษาครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
นางสาวตวงทอง สังข์แก้ว  ผศ. ทิพทินนา สมุทรานนท์  2549
81 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทำงานของพนักงาน
ธนาคารสังกัดสำนักงานใหญ่ของธนาคารแห่งหนึ่ง
นางสาวชุรีพร จันทร์เจริญ ผศ.น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง  2549
82 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจในการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การและความคิดที่จะโยกย้าย
สถานที่ทำงาน กรณีศึกษาพนักงานโรงงานยาสูบ
นางสาววัชรี หวังนุช อาจารย์ ศิรินภา จามรมาน  2549
83 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการทำงาน
ของพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
นายปัจเจก ทัพพรหม  อาจารย์ ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น  2549
84 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการทำงาน ความ
ผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการทำงานของ
พนักงานระดับหัวหน้างานในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคกลาง
นายอภิชาติ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ ศิรินภา จามรมาน  2548
85 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงาน คุณภาพ
ชีวิตการทำงานและพฤติกรรมการทำงาน กรณีศึกษา
: หัวหน้างานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
นางสาวสุนิสา แสงง้าว ผศ. ทิพทินนา สมุทรานนท์  2548
86 พฤติกรรมการแก้ปัญหาของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
นางสาวอรรคยุพา ทองใบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวัลย์
เนียมทรัพย์ 
2548
87 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
เชาวน์อารมณ์และพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้นำหมู่บ้าน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
นางสาวนัยนา นิลน้อย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวัลย์
เนียมทรัพย์ 
2548
88  อารมณ์ขณะทำงาน : กรณีศึกษาพนักงานส่วนบริการ
ลูกค้าประจำศูนย์ขององค์การธุรกิจขายตรงแบบ
หลายชั้นแห่งหนึ่ง 
นางประภาพรรณ ศรีไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวัลย์
เนียมทรัพย์ 
2548
89 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยง
ไก่เนื้อของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่เนื้อในเขตจังหวัดระยอง 
นายสุขสันต์ ชั้นประเสริฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรอง
เงินดี 
2549
90  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานกะในบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง 
นางสาวสุภาพร พงษ์ไพโรจน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรอง
เงินดี 
2549
91 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ทัศนคติต่อการทำงานกับ
พฤติกรรมการให้บริการของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
นางสาวนายิกา มาธุพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรอง
เงินดี 
2549
92 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้
สำหรับผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสาวพิชาวีร์ เมฆขยาย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติกรณ์
 จงวิศาล 
2549
93 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการให้บริการของ
พนักงานให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของบริษัท
ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์แห่งหนึ่ง 
นางสาวกันยา เทพสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวัลย์
เนียมทรัพย์ 
2549
94 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
และพฤติกรรมการทำงานของหัวหน้างาน : ศึกษา
เฉพาะกรณีโรงงานในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมภาคกลาง
นางสาวอนิสรา ธนีสัตย์  อาจารย์ ศิรินภา จามรมาน  2549
95 ภาวะผู้นำ ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการ
ทำงานของหัวหน้างานในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมภาคกลาง
 นางสาวปริมปราง พรหมมาณพ  ผศ. ทิพทินนา สมุทรานนท์  2549
96 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ
และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานโรงงาน
ผลิตรถจักรยานยนต์ 
นางสาวธีรพร สุทธิโส  ผศ. ทิพทินนา สมุทรานนท์  2550
97 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของผู้บริหารงานประกัน
ชีวิตในธุรกิจประกันชีวิต  
นางสาวณัฐสินี แสนสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรอง
เงินดี 
2550
98  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
นางสุภัสทรา สันติวัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรอง
เงินดี 
2550
99  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นายชาญ รัตนะพิสิฐ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติกรณ์
 จงวิศาล 
2550
100 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ บรรยากาศองค์การ
ความยุติธรรมในองค์การและความพึงพอใจ
ในการทำงาน 
นางสาวสิริน ใจหาญ  ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน  2550
101 ภาวะผู้นำ ทัศนคติต่องาน การมีส่วนร่วมในงาน และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: ศึกษาเฉพาะ
หัวหน้างานระดับต้นของธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง 
นายเอกชัย บูรณธน  ผศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล  2550
102 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความผูกพัน
ต่อองค์การของพยาบาลในโรงพยาบาลนนทเวช 
 นายจตุรงค์ คงเมือง  อาจารย์ ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น  2550
103 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักบินพาณิชย์  นาวาตรีชนาวิน สุวรรณบุบผา  รศ.ดร. พวงเพชร วัชรอยู่  2550
104 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทำงานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน: ศึกษาเฉพาะกรณี
สายการบินแห่งหนึ่ง 
นางสาวชญานุตม์ กุสุโมทย์  อาจารย์ ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น  2550