ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
 
Links
ภาควิชาิจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสคร์
APA
SIOP
ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2559
   
 

สัมมนานิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในหัวข้อ "ดูแลใส่ใจ เริ่มต้นใหม่อย่างมีพลัง ด้วย Onboarding Program" 


วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ Sky Park อาคารชินวัตร 3

     
   

 

 

 

 
   
 

โึครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-2522, 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 101แฟกซ์ 0-2561-2522

ปรับปรุงล่าสุด :
Copyright@2007 Master of Science in Industrial and Organizational Psychology Special Program