ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
 
Links
ภาควิชาิจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสคร์
APA
SIOPรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

 

                      นิสิตที่จบปีการศึกษา 2547

                     นิสิตที่จบปีการศึกษา 2548  

                     นิสิตที่จบปีการศึกษา 2549  

                    นิสิตที่จบปีการศึกษา 2550  

                    นิสิตที่จบปีการศึกษา 2551  

                   นิสิตที่จบปีการศึกษา 2552  

                  นิสิตที่จบปีการศึกษา 2553  

          นิสิตที่จบปีการศึกษา 2554  

          นิสิตที่จบปีการศึกษา 2555  

          นิสิตที่จบปีการศึกษา 2556  

          นิสิตที่จบปีการศึกษา 2557  
             

 

 

      

โึครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-2522, 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 101แฟกซ์ 0-2561-2522

ปรับปรุงล่าสุด :
Copyright@2007 Master of Science in Industrial and Organizational Psychology Special Program