ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
 
Links
ภาควิชาิจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
APA
SIOP

 

 

                  ใบลงทะเบียนเรียน (KU1)

                  คำร้องขอสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิต แผน ข (บว.06-1)  

                  แบบขออนุมัติโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ (psy003)  

                  คำร้องขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย แผน ข (psy002)   

                  ฟอร์มบทคัดย่อ Eng (IS)

                  ฟอร์มบทคัดย่อ Th (IS)

                  หน้าปก IS

 

โึครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-2522, 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 101แฟกซ์ 0-2561-2522
ปรับปรุงล่าสุด :
Copyright@2007 Master of Science in Industrial and Organizational Psychology Special Program