ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
Links
ภาควิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
APA
SIOP
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อ
บุคลากร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 และแผน ข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
หลักสูตร แผน ข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
นิสิตจบการศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ปรัชญาและปณิธาน
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

ขายใบสมัครและรับสมัคร - ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ - วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

สอบเข้าศึกษา - วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา - วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ(รุ่นที่ 23) รอบ 2

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้อง สค. 3 - 201 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

 

 

สัมมนาสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในหัวข้อ "Change for Right Mindset in Digital Age." เปลี่ยนแปลงสู่ 'กรอบความคิดที่ใช่' ในยุคดิจิตอล 

------------------------- 
เสาร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 8.00 - 12.00 น. 
สถานที่ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 3 The Emerald Hotel (รัชดา) https://www.facebook.com/IOPsychoKasetU/

 

 

สัมมนา "ปัจฉิมปริญญาโทพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ" ปี 2560 วันที่ 29 - 30 เม.ย. 2560

 

สัมมนาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
SMART HR : Mind the (Generation) gap in 4.0 วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 8:00 - 12.00 น.

 

โครงการสัมมนาการพัฒนาความเข้มแข็งทางการศึกษาของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
และโครงการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานสำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
วันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2559 จังหวัดราชบุร

 

งานรับพระราชทานปริญญาบัตรนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปีการศึกษา 2559
(วันซ้อมย่อย 9 ตุลาคม 2559, วันซ้อมใหญ่ 21 ตุลาคม 2559, วันรับจริง 28 ตุลาคม 2559)

 

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 3 ชั้น 5 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

.         

     ห้องโครงการฯ เปิดทำการเวลา 8.30 - 16.30 น.
                 ในวันที่มีการเรียนการสอน วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เปิด 8.30 - 20.00 น.
และวันอาทิตย์ เปิด 9.00 - 16.00 น.

                * ถ้าจะมาติดต่อห้องโครงการฯ กรุุณาโทรมาสอบถามก่อนคะ

     รายชื่อหนังสือ /วิทยานิพนธ์ภายในห้องโครงการฯ 

    แบบฟอร์มของโครงการฯ

 

 ติดต่อได้ทาง facebook (I/O Psychology Kasetsart University)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-2522, 0-2561-3480-4 ต่อ 101แฟกซ์ 0-2561-2522
ปรับปรุงล่าสุด :
Copyright@2007 Master of Science in Industrial and Organizational Psychology Special Program