ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
Links
ภาควิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
APA
SIOP
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อ
บุคลากร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 และแผน ข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
หลักสูตร แผน ข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
นิสิตจบการศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ปรัชญาและปณิธาน
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท
ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 22
(รอบที่ 1)

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ (XH64)

 

 

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 รอบ 2

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 5 มิถุนายน 2560 (เปิดทุกวัน เว้นวันเสาร์) ที่คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12 มิถุนายน 2560

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 26 มิถุนายน 2560

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี

2. สำเนาปริญญาบัตร

3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. หนังรับรองตัวบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (2 ท่าน)

5. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่หลังจากจบปริญญาตรี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

6. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) กรณีที่ชื่อ - สกุล ไม่ตรงกับใบคะแนนวิชาเรียนและปริญญาบัตรสัมมนาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
SMART HR : Mind the (Generation) gap in 4.0 วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 8:00 - 12.00 น.
(Coming soon)

 

โครงการสัมมนาการพัฒนาความเข้มแข็งทางการศึกษาของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
และโครงการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานสำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
วันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2559 จังหวัดราชบุรี

 

งานรับพระราชทานปริญญาบัตรนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปีการศึกษา 2559
(วันซ้อมย่อย 9 ตุลาคม 2559, วันซ้อมใหญ่ 21 ตุลาคม 2559, วันรับจริง 28 ตุลาคม 2559)

 

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 3 ชั้น 5 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สัมมนานิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หัวข้อ "ดูแลใส่ใจ เริ่มต้นใหม่อย่างมีพลัง ด้วย Onboarding Program" 
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ Sky Park อาคารชินวัตร 3

(Cr : https://www.facebook.com/iokasetclub)

 

 งานรับปริญญานิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        

 

 งานปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

.         

     ห้องโครงการฯ เปิดทำการเวลา 8.30 - 16.30 น.
                 ในวันที่มีการเรียนการสอน วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เปิด 8.30 - 20.00 น. และวันอาทิตย์ เปิด 9.00 - 16.00 น.

                * ถ้าจะมาติดต่อห้องโครงการฯ กรุุณาโทรมาสอบถามก่อนคะ

     รายชื่อหนังสือ /วิทยานิพนธ์ภายในห้องโครงการฯ 

    แบบฟอร์มของโครงการฯ

 

 ติดต่อได้ทาง facebook (I/O Psychology Kasetsart University)

หรือ ติดต่อทาง Facebook (iokasetclub) - รุ่นพี่ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-2522, 0-2561-3480-4 ต่อ 101แฟกซ์ 0-2561-2522
ปรับปรุงล่าสุด :
Copyright@2007 Master of Science in Industrial and Organizational Psychology Special Program