ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
 
Links
ภาควิชาิจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
APA
SIOP

 


วัตถุประสงค์
   
 
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศไทย
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การแก่ผู้ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและในองค์การอุตสาหกรรม
3. เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเรียนในภาคปกติได้เพิ่มพูนความรู้โดยไม่ต้องลาออกจากงาน
   
   

 

ผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน
   
             โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 

จิตวิทยาอุตสาหกรรม และได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ให้สอดคล้อง และรองรับการเปลี่ยน

แปลงทางสังคม รวมทั้งได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 
(Master of Science Program in Industrial and Organizational Psychology)
 
โดยหลักสูตรมี 2 แผนคือ แผน ก แบบ ก 2(มีวิทยานิพนธ์) และหลักสูตรแผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์) ซึ่งเริ่มเปิดสอนตามหลักสูตรปรับปรุงในภาคต้น
 

ปีการศึกษา 2549

 

 

โึครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-2522, 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 101แฟกซ์ 0-2561-2522
ปรับปรุงล่าสุด :
Copyright@2007 Master of Science in Industrial and Organizational Psychology Special Program