ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
 
Links
ภาควิชาิจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
APA
SIOP

 

หลักการและเหตุผล

   

    จากการที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากประเทศสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม   และจะขยายตัวไปสู่สังคมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น ถือว่าเป็นการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมของบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถแก่บุคลากร   ทั้งทางด้านการบริหารงานบุคคล การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทางสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้จัดทำโครงการปริญญาโทภาคพิเศษเพื่อให้บุคลากรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และพัฒนาองค์การต่อไป

   

 

โึครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-2522, 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 101แฟกซ์ 0-2561-2522
ปรับปรุงล่าสุด :
Copyright@2007 Master of Science in Industrial and Organizational Psychology Special Program