ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
 
Links
ภาควิชาิจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
APA
SIOP

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

   
   
จบปริญญาตรีทุกสาขา และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึง 30 เมษายน 2559) โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
 


หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี
2. สำเนาปริญญาบัตร
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4. หนังสือรับรองตัวบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (2 ท่าน)
5. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบคะแนนวิชาเรียนและปริญญาบัตร
 


ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 
ค่าใบสมัคร
    200   บาท
 
ค่าสมัครสอบ
    400   บาท


ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2 ปี)
ประมาณ 200,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็นเทอม)วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

   
การคัดเลือกผู้สมัครใช้วิธี
 
  1. สอบข้อเขียน 4 รายวิชา คือ
  1.1 จิตวิทยาทั่วไป
  1.2 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  1.3 ภาษาอังกฤษ
 
  2. การสอบสัมภาษณ์
  ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
     
   

โึครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-2522, 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 101แฟกซ์ 0-2561-2522

ปรับปรุงล่าสุด :
Copyright@2007 Master of Science in Industrial and Organizational Psychology Special Program