ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
 
Links
ภาควิชาิจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
APA
SIOP

 

                   อาจารย์
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ผศ.ดร. ทิพทินนา  สมุทรานนท์
ประธานกรรมการ
 
รศ.ดร. พวงเพชร์ วัชรอยู่
กรรมการ
-
 
ผศ.ดร. ถวัลย์  เนียมทรัพย์์
กรรมการ
fsoctwn@ku.ac.th

02-5613480 ต่อ 316
 
ผศ.ดร. รัตติกรณ์  จงวิศาล
กรรมการ
Rattigorn.C@ku.ac.th

02-5613480 ต่อ 319
 
ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
กรรมการ


fsocsma@ku.ac.th

02-5613480 ต่อ 717

 

 
อ.นฤมล เพ็ชรทิพย์
กรรมการ


02-5613480 ต่อ 341

 

 

ผศ. ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น
กรรมการและเลขานุการ
http://pirun.ku.ac.th/~fsoctnj

02-5613480 ต่อ 320โึครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-2522, 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 101แฟกซ์ 0-2561-2522

ปรับปรุงล่าสุด :
Copyright@2007 Master of Science in Industrial and Organizational Psychology Special Program