ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
 
Links
ภาควิชาิจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
APA
SIOP

 

ปรัชญาและปณิธาน

   
   
"พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการทางจิตวิทยา ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคม"
   

วิสัยทัศน์

   
 
  "โครงการปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ เป็นหน่วยงานที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม มีคุณธรรม มีจิตสำนึกรับใช้สังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม"
   
   

 

โึครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-2522, 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 101แฟกซ์ 0-2561-2522
ปรับปรุงล่าสุด :
Copyright@2007 Master of Science in Industrial and Organizational Psychology Special Program