Link กรอกใบสมัครออนไลน์ รหัสสาขา XH64รับสมัคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 - 14 พฤษภาคม 2566https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/5/001/1/2566/01/1 หรือ สำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครแล้ว >>> https://mis.grad.ku.ac.th/application/th ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัคร หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากจบปริญญาตรี (ใช้ของหน่วยงานได้) หนังสือรับรองบุคคล 2 ฉบับ 2 ท่าน...
Read More
Link กรอกใบสมัครออนไลน์ รหัสสาขา XH64รับสมัคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 - 5 มีนาคม 2566https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/5/001/1/2566/01/1 หรือ สำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครแล้ว >>> https://mis.grad.ku.ac.th/application/th ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัคร หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากจบปริญญาตรี (ใช้ของหน่วยงานได้) หนังสือรับรองบุคคล 2 ฉบับ 2 ท่าน...
Read More
ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบสอง) สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom [pdf id=7538]
Read More
Skip to toolbar