ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ห้อง สค.3-201 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
Read More
Link กรอกใบสมัครออนไลน์ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รหัสสาขา XH645 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2567 >>>https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/5/001/1/2567/01/2 หรือ สำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครแล้ว >>> https://mis.grad.ku.ac.th/application/th ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัคร หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากจบปริญญาตรี (ใช้ของหน่วยงานได้) หนังสือรับรองบุคคล 2 ฉบับ 2 ท่าน (แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย) ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบ 600 บาท...
Read More
Link กรอกใบสมัครออนไลน์ รหัสสาขา XH64รับสมัคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 - 5 มีนาคม 2566https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/5/001/1/2566/01/1 หรือ สำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครแล้ว >>> https://mis.grad.ku.ac.th/application/th ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัคร หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากจบปริญญาตรี (ใช้ของหน่วยงานได้) หนังสือรับรองบุคคล 2 ฉบับ 2 ท่าน...
Read More
Skip to toolbar