Link กรอกใบสมัครออนไลน์ รหัสสาขา XH64รับสมัคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 - 5 มีนาคม 2566https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/5/001/1/2566/01/1 หรือ สำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครแล้ว >>> https://mis.grad.ku.ac.th/application/th ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัคร หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากจบปริญญาตรี (ใช้ของหน่วยงานได้)หนังสือรับรองบุคคล 2 ฉบับ 2 ท่าน (แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย)...
Read More
ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบสอง) สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom [pdf id=7538]
Read More
[pdf id=7465] ขั้นตอนการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กรอกใบสมัครออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ได้ที่ บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ku.ac.th)เอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลดไฟล์)รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1-2 นิ้ว สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (2 ท่าน) Download...
Read More
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ขอเชิญเข้าร่วม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud meeting เวลา 8.45 – 12.30 น.
Read More
กรอกใบสมัครออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/4/003/1/2564/01/1วันที่ 19 เมษายน - 10 กรกฎาคม 2564กดเลือก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คณะสังคมศาสตร์ ปริญญาโท XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลดไฟล์) https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/4/003/1/2564/01/1รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1-2 นิ้ว สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี สำเนาปริญญาบัตร...
Read More
Skip to toolbar