สัมมนาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “21st Century Skills Needed”
สัมมนาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "21st Century Skills Needed" วิทยากรโดย คุณมนตรี อชรายุวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ บริดจ์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Thammasat Association
Read More
Skip to toolbar