ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 คณบดีคณะสังคมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณาจารย์ และรุ่นพี่เข้าร่วมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ในงานปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 และในภาคบ่ายมีการจัดเตรียมความพร้อมในการสืบค้นข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ให้กับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน
Read More
Skip to toolbar