กรอกใบสมัครออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/4/003/1/2564/01/1วันที่ 19 เมษายน - 10 กรกฎาคม 2564กดเลือก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คณะสังคมศาสตร์ ปริญญาโท XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลดไฟล์) https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/4/003/1/2564/01/1รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1-2 นิ้ว สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี สำเนาปริญญาบัตร...
Read More
Skip to toolbar