ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ขอเชิญเข้าร่วม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud meeting เวลา 8.45 – 12.30 น.
Read More
Skip to toolbar