[pdf id=7465] ขั้นตอนการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กรอกใบสมัครออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ได้ที่ บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ku.ac.th)เอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลดไฟล์)รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1-2 นิ้ว สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (2 ท่าน) Download...
Read More
Skip to toolbar