Link กรอกใบสมัครออนไลน์ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รหัสสาขา XH64ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 - 4 มีนาคม 2567 >>>https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/5/001/1/2567/01/2 หรือ สำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครแล้ว >>> https://mis.grad.ku.ac.th/application/th ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัคร หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากจบปริญญาตรี (ใช้ของหน่วยงานได้) หนังสือรับรองบุคคล 2 ฉบับ 2...
Read More
Skip to toolbar