ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ห้อง สค.3-201 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
Read More
Skip to toolbar