นริทธิ์กร เปรมปัญญา

Download

- Stars (0)

Last Updated: 11-10-2021 16:07

DescriptionPreviewVersions
5914850088 นายนริทธิ์กร  เปรมปัญญา ทุนทางจิตวิทยา บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความยึดมั่นผูกพันในงาน

ของพนักงานขาย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์

Leave a Reply

Skip to toolbar