ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่ส่งผลต่อความผาสุกทางจิตของผู้บริหารระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง

Download

- Stars (0)

Last Updated: 21-08-2018 19:30

DescriptionPreviewVersions
5914850037 นายเจนภพ
สุริยะวงศ์
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่ส่งผลต่อความผาสุกทางจิตของผู้บริหารระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล

Leave a Reply

Skip to toolbar