ภาวะผู้นํา 6 องค์ประกอบ จิตวิญญาณในสถานที่ทํางาน และความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในสายงานบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

Download

- Stars (0)

Last Updated: 28-02-2020 11:21

DescriptionPreviewVersions
6014850171 นางสาวสลิลธร ควรผดุงศักดิ์ ภาวะผู้นํา 6 องค์ประกอบ จิตวิญญาณในสถานที่ทํางาน และความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในสายงานบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  

Leave a Reply

Skip to toolbar