องค์การแห่งการเรียนรู้ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

Download

- Stars (0)

Last Updated: 21-08-2018 19:28

DescriptionPreviewVersions
5914850215 นางสาวสมธนา
ปัญญาดิลก
องค์การแห่งการเรียนรู้ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล

Leave a Reply

Skip to toolbar