30527_6014850236 ไอริณ

Download

- Stars (0)

Last Updated: 28-02-2020 16:19

DescriptionPreviewVersions
6014850236 นางสาวไอริณ ชูโชติ ประสิทธิผลของทีม องค์การนวัตกรรม และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ของพนักงานในบริษัทซอฟท์แวร์ขนาดกลางแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  

Leave a Reply

Skip to toolbar