30533_ศศิชา

Download

- Stars (0)

Last Updated: 28-02-2020 16:26

DescriptionPreviewVersions
6014850589 นางสาวศศิชา ศรีสมพันธุ์ อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาและความไว้วางใจในองค์การที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานฝ่ายขายระดับปฏิบัติการในศูนย์จัดจำหน่ายของบริษัทผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  

Leave a Reply

Skip to toolbar