ประกาศ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ (XH64) ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ประกาศ
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ (XH64)
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง)

Leave a Reply

Skip to toolbar