การพัฒนาความเข้มแข็งทางการศึกษาของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14 เรื่อง “นพลักษณ์: ศาสตร์เพื่อการพัฒนาตนเอง” ประจำปีการศึกษา 2562

Leave a Reply

Skip to toolbar