ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ (รหัสสาขา XH64) รุ่นที่ 26 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ-รอบสาม-1

Leave a Reply

Skip to toolbar