การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ได้ที่ บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ku.ac.th)
 2. เอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลดไฟล์)
  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1-2 นิ้ว
  2. สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี
  3. สำเนาปริญญาบัตร
  4. หนังสือรับรองบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (2 ท่าน) Download แบบฟอร์มด้านล่าง
  5. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่หลังจากจบปริญญาตรี Download แบบฟอร์มด้านล่าง ใช้ของหน่วยงานได้
  6. สำเนาบัตรประชาชน
  7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีที่ชื่อ-สกุลไม่ตรงกับใบคะแนนวิชาเรียนและปริญญาบัตร
 3. ค่าสมัคร จำนวน 600 บาท สามารถทำได้สองช่องทางได้แก่
  1. สมัครด้วยตนเอง ที่โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  2. สมัครออนไลน์ ชำระเงินทางธนาคารทหารไทย และส่งหลักฐานการชำระเงินทาง E-Mail: fsocspn@ku.ac.th Download สำหรับชำระเงินทางธนาคารทหารไทย
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา https://indpsy.soc.ku.ac.th

Leave a Reply

Skip to toolbar