การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2566

Link กรอกใบสมัครออนไลน์ รหัสสาขา XH64
รับสมัคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 5 มีนาคม 2566
https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/5/001/1/2566/01/1 หรือ

สำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครแล้ว >>> https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากจบปริญญาตรี (ใช้ของหน่วยงานได้)
  2. หนังสือรับรองบุคคล 2 ฉบับ 2 ท่าน (แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย)
  3. ใบจ่ายเงิน

File name : -ภาคต้น-66-XH64รอบที่-1.pdf

Leave a Reply

Skip to toolbar