ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบสอง) สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom

Leave a Reply

Skip to toolbar