การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2566 (รอบสอง)

Link กรอกใบสมัครออนไลน์ รหัสสาขา XH64
รับสมัคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 – 14 พฤษภาคม 2566
https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/5/001/1/2566/01/1 หรือ

สำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครแล้ว >>> https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากจบปริญญาตรี (ใช้ของหน่วยงานได้)
  2. หนังสือรับรองบุคคล 2 ฉบับ 2 ท่าน (แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย)
  3. ใบจ่ายเงิน

Leave a Reply

Skip to toolbar