การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2567

Link กรอกใบสมัครออนไลน์ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รหัสสาขา XH64
5 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2567

>>>https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/5/001/1/2567/01/2

หรือ สำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครแล้ว >>> https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากจบปริญญาตรี (ใช้ของหน่วยงานได้)
  2. หนังสือรับรองบุคคล 2 ฉบับ 2 ท่าน (แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย)
  3. ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบ 600 บาท

Leave a Reply

Skip to toolbar