ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ห้อง สค.3-201 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์

Leave a Reply

Skip to toolbar