วัตถุประสงค์

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศไทย

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การแก่ผู้ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและในองค์การอุตสาหกรรม

3. เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเรียนในภาคปกติได้เพิ่มพูนความรู้โดยไม่ต้องลาออกจากงาน

ผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรม และได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ให้สอดคล้อง และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Master of Science Program in Industrial and Organizational Psychology)

โดยหลักสูตรมี 2 แผนคือ แผน ก แบบ ก 2(มีวิทยานิพนธ์) และหลักสูตรแผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์) ซึ่งเริ่มเปิดสอนตามหลักสูตรปรับปรุงในภาคต้นปีการศึกษา 2549

Skip to toolbar