หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

จากการที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากประเทศสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม   และจะขยายตัวไปสู่สังคมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น ถือว่าเป็นการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมของบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถแก่บุคลากร   ทั้งทางด้านการบริหารงานบุคคล การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทางสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้จัดทำโครงการปริญญาโทภาคพิเศษเพื่อให้บุคลากรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และพัฒนาองค์การต่อไป

Skip to toolbar