ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญาและปณิธาน

พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการทางจิตวิทยา ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

 “โครงการปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ เป็นหน่วยงานที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม มีคุณธรรม มีจิตสำนึกรับใช้สังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม”

Skip to toolbar