บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

รหัสนิสิต ชื่อ – นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก

 

5914850096 นางสาวนริศรา
วงศแสงแก้ว
อิทธิพลของภาวะผู้นำความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยที่มีต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
ผศ.ดร. ศยามล
เอกะกุลานันต์
Download 21-08-2018 19:08
5914850061 นายปรีชา
เนียมศรี
อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของพนักงานประจำสาขา บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ผศ.ดร. ศยามล
เอกะกุลานันต์
Download 21-08-2018 19:23
5914850215 นางสาวสมธนา
ปัญญาดิลก
องค์การแห่งการเรียนรู้ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล
Download 21-08-2018 19:28
5914852153 นางสาวกุญชลี
ก้อนเครือ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในองค์การของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล
Download 21-08-2018 19:29
5914850037 นายเจนภพ
สุริยะวงศ์
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่ส่งผลต่อความผาสุกทางจิตของผู้บริหารระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล
Download 21-08-2018 19:30
5914850070 นางสาวนนทลี
รุจิเรขาสุวรรณ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานและแรงปรารถนาในการทำงานของผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล
Download 21-08-2018 19:32
5914850126 นายพันธกานต์
เขียวอิ่ม
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้น ในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล
Download 21-08-2018 19:33
5914850151 นางสาวมณฑิรา
จันทร์ฉาย
ต้นทุนทางจิตวิทยา ความยึดมั่นผูกพันในงาน และความสุขในการทำงานของผู้บริหารระดับต้น สายธุรกิจด้านตลาดทุน ในเครือสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์
จงวิศาล
Download 21-08-2018 19:33
5914850231 นางสาวเสาวภา
กลวิงค์
 อิทธิพลของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ศยามล
เอกะกุลานันต์
Download 21-08-2018 19:34
5914850193 นางสาวศศิธร
โพธิ  
การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงานบังคับบัญชา บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.ทิพทินนา
สมุทรานนท์
Download 21-08-2018 19:35
5914850142 นางสาวภัสราภรณ์
เลาหะโชติ
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน วัฒนธรรมองค์การและความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบังคับบัญชาเจเนอเรชันวายบริษัทในเครือเอสซีจี ผศ.ดร.ทิพทินนา
สมุทรานนท์
Download 21-08-2018 19:36
5914850169 นางสาวรัตนวรรณ
เรืองจิตต์
อิทธิพลของความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยของผู้บริหารและการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ผศ.ดร.ศยามล
เอกะกุลานันต์
Download 21-08-2018 19:37
5914850177 นางสาววรกมล
ศรีแก้ว
อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและคุณลักษณะงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์
เนียมทรัพย์
Download 21-08-2018 19:38
5914850207 นางสาวศิริลักษณ์ เจริญสุข อิทธิพลของการสื่อสารภายในองค์การและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในบริษัทเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์
เนียมทรัพย์
Download 21-08-2018 19:39
5914850223 นางสาวสิริญา
อินทร์ฤทธิ์
อิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์
เนียมทรัพย์
Download 21-08-2018 19:40
5914850266 นายอานนท์
ตั้งกิตติทรัพย์
อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบริษัทซ่อมตัวถังและสีรถยนต์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์
เนียมทรัพย์
Download 21-08-2018 19:41
5914850011 นางสาวกนกอร
ชื่นเจริญ
อิทธิพลของการสนับสนุนจากองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานโรงงานแปรรูปไก่สดแห่งหน่ึง ผศ.ดร.ศยามล
เอกะกุลานันต์
Download 21-08-2018 19:42
5914852129 นายสันธนะ
เจียมจิตรพานิช
อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทธุรกิจพลังงานแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ศยามล
เอกะกุลานันต์
Download 21-08-2018 19:43
5914850100 นายปณต
ทองเสฐียร
ความเครียดในงาน การรับรู้ความสามารถของตนเองและความผาสุกเชิงอัตวิสัยของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของธนาคารแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ทิพทินนา
สมุทรานนท์
Download 21-08-2018 19:44
5914850134 นางสาวพิมพ์นภัส
ชาตเสนีย์
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทางจิตวิทยา วัฒนธรรมองค์การ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของหัวหน้างานระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ทิพทินนา
สมุทรานนท์
Download 21-08-2018 19:44
5914852145 นางสาวอาภาภรณ์
เกิดสุภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงองค์การและความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับความเครียดในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ทิพทินนา
สมุทรานนท์
Download 21-08-2018 19:45
6014850546 นางสาวณัฐพัชร์

ช่วยทุกข์เพื่อน

อิทธิพลของความไว้วางใจต่อองค์การและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเชิงกลแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ศยามล

เอกะกุลานันต์

Download 25-07-2019 14:56
6014850066 นางสาวนฤมล

วังเมือง

อิทธิพลของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง

ผศ.ดร.ศยามล

เอกะกุลานันต์

Download 25-07-2019 15:03
6014850228 นางสาวอัญชิสา

ชุณหวาณิชย์

อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาและจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง

ผศ.ดร.ศยามล

เอกะกุลานันต์

Download 25-07-2019 15:06
6014850074 นางสาวบุณยานุช เอี่ยมศรีใส บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานและพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  
Download 27-02-2020 13:53
6014850171 นางสาวสลิลธร ควรผดุงศักดิ์ ภาวะผู้นํา 6 องค์ประกอบ จิตวิญญาณในสถานที่ทํางาน และความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในสายงานบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  
Download 28-02-2020 11:21
6014850236 นางสาวไอริณ ชูโชติ ประสิทธิผลของทีม องค์การนวัตกรรม และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ของพนักงานในบริษัทซอฟท์แวร์ขนาดกลางแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  
Download 28-02-2020 16:19
6014850589 นางสาวศศิชา ศรีสมพันธุ์ อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาและความไว้วางใจในองค์การที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานฝ่ายขายระดับปฏิบัติการในศูนย์จัดจำหน่ายของบริษัทผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  
Download 28-02-2020 16:26
5914852081 ภวมัย  กาญจนจิรางกูร ความสุขในการทํางาน ความสามารถในการฟ้ื นคืนได้ และ ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์

 

 

Download 28-05-2020 12:37
6014850163 นางสาวสราทิพย์ อัญชลิสังกาศ ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา ความผูกพันต่อองค์การกับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของพนักงานระดับปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
 
Download 29-07-2020 10:50
6014850180 นางสาวสุกัญญา ศิลาขวา อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทางานและความผูกพันต่อองค์การ ที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จากัด (มหาชน) ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
Download 11-05-2021 13:31
6014850139 นายวิทวัส คำสัตย์ อิทธิพลของของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
Download 24-05-2021 12:01
5914850088 นายนริทธิ์กร  เปรมปัญญา ทุนทางจิตวิทยา บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความยึดมั่นผูกพันในงาน ของพนักงานขาย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
Download 11-10-2021 16:07
5914850029 นางสาวจันท์วิไล วัฒนมะโน อิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและการรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
Download 28-10-2021 11:34
Skip to toolbar