ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2530 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์การจึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์การได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การยิ่งขึ้นไป ต่อมาในปีพ.ศ. 2537 ภาควิชาจิตวิทยา จึงได้จัดตั้งโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

 

•  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศไทย

•  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การแก่ผู้ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

•  เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเรียนในภาคปกติได้เพิ่มพูนความรู้โดยไม่ต้องลาออกจากงาน

ในปี พ.ศ. 2548 ภาควิชาจิตวิทยา โดยสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งได้เปลี่ยนชื่อจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2549 และโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาจิตวิทยา โดยสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555

Skip to toolbar