โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2530 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์การจึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์การได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การยิ่งขึ้นไป ต่อมาในปีพ.ศ. 2537 ภาควิชาจิตวิทยา จึงได้จัดตั้งโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ขึ้น

ประกาศ

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำปี 2562

ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครนิสิต
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร : จันทร์ 3 ธันวาคม 2561 – อาทิตย์ 24 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ : พุธ 27 มีนาคม 2562
สอบสัมภาษณ์: อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : จันทร์ 22 เมษายน 2562

กิจกรรม

สัมมนา เปลี่ยนแปลงสู่ ‘กรอบความคิดที่ใช่’ ในยุคดิจิตอล

สัมมนา เปลี่ยนแปลงสู่ ‘กรอบความคิดที่ใช่’ ในยุคดิจิตอล

สัมมนาสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ "Change for Right Mindset in Digital Age." เปลี่ยนแปลงสู่ 'กรอบความคิดที่ใช่'...
Read More