โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2530 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์การจึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์การได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การยิ่งขึ้นไป ต่อมาในปีพ.ศ. 2537 ภาควิชาจิตวิทยา จึงได้จัดตั้งโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ขึ้น

ประกาศ

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท

ประจำปี 2563 รุ่นที่ 25 

รายละเอียดการรับสมัครนิสิต

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ขั้นตอน

วัน เวลา สถานที่

ภาคต้น

ภาคปลาย

1.  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 7 ตุลาคม 2562 – 12 มกราคม 2563

(เปิดทุกวันเว้นวันเสาร์) ที่คณะสังคมศาสตร์

อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101

ไม่เปิด

2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
3.  สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

ห้องสอบ สค. 3 – 201 (ห้องเพทาย) อาคาร 3 ชั้น 2

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
5.  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่หลังจากจบปริญญาตรีนับถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 CLICK DOWNLOAD
  2. สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี
  3. สำเนาปริญญาบัตร
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. หนังสือรับรองตัวบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (2 ท่าน) CLICK DOWNLOAD
  6. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีที่ชื่อ-สกุลไม่ตรงกับใบคะแนนวิชาเรียนและปริญญาบัตร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดภาคเรียน:                         มิถุนายน 2563

วัน – เวลาเรียน:                     วันจันทร์ พุธ ศุกร์   เวลา 18.00 – 21.00 น.  วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:      หลักสูตร 2 ปี ประมาณ 230,000 บาท (แบ่งจ่าย 4 เทอม)

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ

0-2561-2522 (สายตรง), 0-2561-3480,4 ต่อ 101 หรือ 089 925 9242

 

กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (รหัสสาขา XH64) ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 24) รอบสอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (รหัสสาขา XH64)  ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่...
Read More

ประกาศ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ (XH64) ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ประกาศ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ (XH64) ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ ประจำปี 2562 (รอบแรก)

[pdf-embedder url="http://indpsy.soc.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/XH64256212.pdf" title="ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ ประจำปี 2562 (รอบแรก)"] [pdf-embedder url="http://indpsy.soc.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/XH64256212-2.pdf" title="2"]
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ (XH64) รุ่นที่ 24 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ (XH64) รุ่นที่ 24 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา...
Read More

Skip to toolbar