โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2530 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์การจึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์การได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การยิ่งขึ้นไป ต่อมาในปีพ.ศ. 2537 ภาควิชาจิตวิทยา จึงได้จัดตั้งโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ขึ้น

 

กิจกรรม

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ห้อง สค.3-201 อาคาร 3 ชั้น...
Read More

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2567

Link กรอกใบสมัครออนไลน์ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รหัสสาขา XH645 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2567 >>>https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/5/001/1/2567/01/2 หรือ...
Read More
Skip to toolbar