โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2530 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์การจึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์การได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การยิ่งขึ้นไป ต่อมาในปีพ.ศ. 2537 ภาควิชาจิตวิทยา จึงได้จัดตั้งโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ขึ้น

ประกาศ

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำปี 2562 

รุ่นที่ 24 (รอบสอง)

S__8298501

รายละเอียดการรับสมัครนิสิต

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 (เปิดทุกวันเว้นวันเสาร์) ที่คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

กิจกรรม