โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2530 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์การจึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์การได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การยิ่งขึ้นไป ต่อมาในปีพ.ศ. 2537 ภาควิชาจิตวิทยา จึงได้จัดตั้งโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ขึ้น

 

กิจกรรม

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

[pdf id=7465] ขั้นตอนการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กรอกใบสมัครออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ได้ที่ บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
Read More
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญเข้าร่วม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564...
Read More
Skip to toolbar