โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2530 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์การจึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์การได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การยิ่งขึ้นไป ต่อมาในปีพ.ศ. 2537 ภาควิชาจิตวิทยา จึงได้จัดตั้งโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ขึ้น

 

กิจกรรม

ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบสอง) สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom [pdf id=7538]
Read More

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รอบสอง)

Link กรอกใบสมัครออนไลน์ รหัสสาขา XH64ขยายเวลาการรับสมัคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบสอง) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/5/001/1/2565/01/1...
Read More
Skip to toolbar