คณาจารย์

thipthinna-smuthranond.png

ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์

ประธานกรรมการ

fsoctns@ku.ac.th
02-5613480,84 ต่อ 445

thawan-nieamsup

ผศ.ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์

กรรมการ

fsoctwn@ku.ac.th
02-5613480,84 ต่อ 316

rattigorn-chongvisal

รศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล

กรรมการ

rattigorn.c@ku.ac.th
02-5613480,84 ต่อ 319

ผศ.ดร.ศยามล01

ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์

กรรมการ

fsocsma@ku.ac.th
02-5613480,84 ต่อ 717

tassana-jaichumchuen

ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น

กรรมการ

fsoctnj@ku.ac.th  passsta@hotmail.com
02-5613480,84 ต่อ 320

narumol-petchthip

อ.นฤมล เพ็ชรทิพย์

กรรมการ

02-5613480,84 ต่อ 341

saitib-lautongmeesakun

อ.ดร. สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล

กรรมการและเลขานุการ
saitib.l@ku.th
02-5613480,84 ต่อ 323