คณาจารย์

รศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล

ประธานกรรมการ

rattigorn.c@ku.ac.th
02-5613480,84 ต่อ 319

thipthinna-smuthranond.png

ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์

กรรมการ

fsoctns@ku.ac.th
02-5613480,84 ต่อ 101

ผศ.ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์

กรรมการ

fsoctwn@ku.ac.th
02-5613480,84 ต่อ 316

ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์

กรรมการ

fsocsma@ku.ac.th
02-5613480,84 ต่อ 717

ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น

กรรมการ

fsoctnj@ku.ac.th  passsta@hotmail.com
02-5613480,84 ต่อ 320

ผศ.นฤมล เพ็ชรทิพย์

กรรมการ

02-5613480,84 ต่อ 341

ผศ.ดร. สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล

กรรมการและเลขานุการ
saitib.l@ku.th
02-5613480,84 ต่อ 323
Skip to toolbar